Nutnost zřízení dálkového přístupu do ESM pro povinné osoby dle AML zákona

Jak již jsem uváděl, od 1. září 2021 bude jediným způsobem přihlášení do dálkového přístup do evidence skutečných majitelů (ESM) prostřednictvím eIdentity. Současně je Parlamentem ČR projednáván návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (sněmovní tisk 756), kterým je navržena novelizace zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V případě schválení tohoto návrhu zákona bude všem osobám, které používají eIdentitu, zřízena ze zákona datová schránka fyzické osoby nepodnikající, a to k 1. ledna 2023. Zřízení datové schránky ze zákona by mohlo negativně ovlivnit povinnosti osob (např. povinnost podávat formulářová podání elektronicky dle daňového řádu).

Povinné osoby dle AML zákona (banky, auditoři, daňoví poradci, účetní) od 1. června 2021 mají povinnost v rámci kontroly klienta prověřit i zápis v ESM a případně klienta upozornit či soudu oznámit nesrovnalost v ESM.

Vzhledem k negativním důsledkům zřízení eIdentity jsem se dotazoval na Finančním analytickém úřadu (FAU), zda povinná osoba musí mít zřízen dálkový přístup do ESM (a tedy si zřídit i eIdentitu), nebo jí bude postačovat veřejný přístup do ESM.

Celé znění mého dotazu z 19. dubna 2021:
Řeším otázku, zda povinná osoba dle AML zákona si vystačí s veřejným přístupem do ESM, nebo bude nutné, aby si zřídila dálkový přístup, a to jak z pohledu plnění povinností v rámci identifikace a kontroly klienta, tak z pohledu povinnosti zjišťování nesrovnalostí.
Pro začátek si dovolím uvést rozdíl zobrazovaných údajů mezi veřejným a dálkovým přístupem (údaje podtržené veřejným přístupem nejsou dostupné – pod textem případné poznámky):
V evidenci skutečných majitelů jsou zapsány nebo automaticky propsány:
a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, datum narození, rodné číslo nebo obdobný jedinečný identifikátor, byl-li přidělen, a státní občanství skutečného majitele,
b) údaj o povaze postavení skutečného majitele,
c) údaj o velikosti přímého nebo nepřímého podílu skutečného majitele, zakládá-li tento podíl jeho postavení,
d) údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele, není-li založeno podílem,
e) popis struktury vztahů, existuje-li, včetně údajů v rozsahu podle písmen h) a i) o právnických osobách nebo právních uspořádáních ve struktuře vztahů a jmen fyzických osob samostatně vystupujících ve struktuře vztahů,
f) den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem,
g) den, do kterého byla fyzická osoba skutečným majitelem,
h) jméno právnické osoby nebo označení právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde,
i) identifikační číslo právnické osoby nebo právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde, bylo-li jim přiděleno,
j) den, k němuž byl zápis nebo automatický průpis proveden,
k) okamžik, k němuž byly platné údaje zpřístupněny, a
l) poznámka o nesrovnalosti.
Pozn.:
k bodu a) – ve veřejném přístupu je namísto adresy místa pobytu a bydliště dostupný jen stát bydliště; namísto data narození je ve veřejném přístupu jen rok a měsíc narození; skutečný majitel může udělit souhlas s uveřejněním dalších údajů,
k bodu d) a e) – ve veřejném přístupu jsou tyto údaje dostupné, pokud jejich uveřejnění navrhla nebo o ně žádala evidující osoba, anebo které jsou výsledkem automatického průpisu podle § 37 nebo 38 zákona o ESM.
Bude nezřízení dálkového přístupu do ESM znamenat, že povinná osoba nebude schopna plnit některé povinnosti dle AML zákona?

Odpověď na můj dotaz mi zaslal FAU dne 31. května 2021 – viz přiložený soubor.

FAU sice považuje za dostatečný veřejný přístup do ESM, ale v tomto případě FAU doporučuje si úplný výpis z ESM předložit od klienta. Současně FAU upozorňuje, že je nutné zohlednit rizikově orientovaný přístup (tedy u rizikových klientů zjistit i neveřejné údaje z ESM) a vždy zjistit skutečného majitele z jiného důvěryhodného zdroje.

Share Button