Evidence skutečných majitelů v novém kabátě

Dne 1. března 2021 začalo šestiměsíční přechodné období od informačního systému skutečných majitelů (ISSM) k evidenci skutečných majitelů (ESM). Přesně v polovině tohoto šestiměsíčního období nabude účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (ZoESM).
Prvním krokem byla změna kabátu. Původní ISSM, který byl dostupný z adresy https://issm.justice.cz, byl 1. března vypnut. Místo něj začal fungovat ESM na adrese https://esm.justice.cz. Na první pohled (především na spodní část stránky) se vizuální vzhled přiblížil k veřejnému rejstříku. Jenom barva není zelená, ale červená. Změn je a bude víc. Daňové poradce (a jejich zaměstnance) v jistém slova smyslu čeká raketová elektronizace.

ISSM do 1. března 2021
Novelou zákona 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ZoVR), která nabyla účinnosti 1. ledna 2017, byla zřízena Evidence údajů o skutečných majitelích. Do této neveřejné evidence měli přístup daňoví poradci prostřednictvím jedinečného identifikátoru oprávněné osoby (JIOO), který na žádost vydávalo Ministerstvo spravedlnosti ČR. Výpis klienta (evidované osoby) se stahoval prostřednictvím emailu, který byl uveden v žádosti o vydání JIOO.
Evidované osoby přistupovaly ke svým údajům prostřednictvím jedinečného identifikátoru skutečného majitele (JISM), který se generoval při tvorbě formuláře pro zápis do evidence skutečných majitelů.

Období od 1. března do 31. května 2021
Pro širokou veřejnost se nic významného nemění. Evidence skutečných majitelů je stále neveřejná. Bez přístupových údajů žádného skutečného majitele nezjistíte.
Pro daňové poradce došlo k nepatrnému zjednodušení. Do ESM přistupují stále prostřednictvím JIOO, ale výpisy z ESM se už nemusí stahovat prostřednictvím registrovaného e-mailu, ale lze je stahovat přímo (princip je naprosto stejný jako v případě stahování výpisů z veřejného rejstříku).
Postup přihlášení je následující.
1. V pravém horním rohu klikněte na „Přihlásit“.

2. Ze tří možností v pravé části vyberte poslední možnost „Přihlášení pomocí jedinečného identifikátoru“.

3. Do pole „obdržený kód“ vyplňte JIOO (zapsané osoby vyplňují JISM) a klikněte na přihlásit.

Následně se zobrazí stránka, která je vizuálně shodná s úvodní stránkou veřejného rejstříku.

Stejně jako ve veřejném rejstříku, je možné i v ESM zvolit rozšířené vyhledávání.

S výsledky vyhledávání se pracuje shodně, jako je tomu u veřejného rejstříku. Zobrazuje se nabídka na aktuální výpis či úplný výpis (jako příklad jsem si dovolil použít východočeskou společnost JUTA a.s., jejíž skutečným majitelem je bývalý senátor a bývalý poslanec Jiří Hlavatý).

Na stránce s úplným výpisem nebo výpisem platných údajů je možné uložit do PDF příslušný výpis.

Vydávat nové JIOO bude Ministerstvo spravedlnosti ČR až do konce května. Od 1. června 2021 se JIOO již vydávat nebudou, ale můžete se prostřednictvím něj přihlašovat až do konce srpna 2021. Vzhledem k tomu, že platnost JIOO je maximálně 2 roky od vydání, tak si zjistěte, kdy Vám končí platnost, abyste mohli JIOO používat až do konce srpna 2021.
Žádost o vydání nového JIOO je skryta v části Podání týkající se evidence skutečných majitelů.

Příslušným tlačítkem vyberte formulář „Žádost o dálkový přístup“. Následuje vyplnění formuláře, včetně určení osob, pro které se přístup uděluje. Na konci formuláře zvolíte jeden ze způsobu podání žádosti:
a) s použitím kvalifikovaného elektronického podpis,
b) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem,
c) prostřednictvím datové schránky.
U jednotlivých variant je i vysvětlení dalšího postupu. Obsah žádosti a způsoby jejího podání zůstaly nezměněny.
Pro evidované subjekty jedna změna nastala. V rámci generování návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů se nově negeneruje JISM. Osoby, které provedou zápis po 1. březnu 2021, mohou ke svým zapsaným údajům přistupovat prostřednictvím přihlašovacích údajů do datové schránky.

Období od 1. června do 31. srpna 2021
Evidence skutečných majitelů se z části stane veřejná. Všechny údaje zapsané v ESM bude moci získat povinná osoba dle AML zákona (tedy i daňový poradce).
V tomto období budou moci daňoví poradci přistupovat do ESM stále prostřednictvím JIOO. Bude se jednat o „doběhnutí“ této možnosti přístupu. Nové možnosti přístupu budou daleko sofistikovanější. Dle § 17 odst. ZoESM se dálkový přístup povinných osob zřizuje jen takovým způsobem, aby byla zjistitelná identita přistupující osoby dle zákona upravujícího elektronickou identifikaci. Jediným způsobem, jak toto ustanovení zákona splnit, je přistupovat prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci, který je provozován na adrese https://www.eidentita.cz.
Na tento portál je možno se přihlásit pouze:
a) elektronickým občanským průkazem,
b) NIA ID (uživatelské jméno, heslo, sms kód),
c) mobilním klíčem eGovermentu (aplikace v chytrém mobilním telefonu),
d) čipovou kartou Starcos (vydávanou společností První certifikační autorita a.s.),
e) MojeID (uživatelské jméno, heslo a fyzické nebo systémový bezpečnostní klíč),
f) ČSOB identitou (bankovní identita pro klienty ČSOB),
g) Bankovní IDentita (bankovní identita pro klienty České spořitelny).

Znamená to, že k přístupu do ESM nemůžete použít přihlašovací údaje do datové schránky (uživatelské jméno a heslo).  Od 1. 9. 2021 nevyužijete ani přístupové údaje přidělené Ministerstvem spravedlnosti ČR, tedy nebude možnost přistupovat s využitím JIOO.
Pokud jste se právě skáceli pod stůl, protože stát Vás nutí zase do nějaké elektronizace, tak Vás musím uklidnit. Není to až tak složité. Pokud jste schopni ovládat bankovní účet, tak určitě zvládnete i eidentitu. Identifikační (přístupové) prostředky jsou velmi podobné těm bankovním.

NIA ID
Jedná se o variantu, která se dá zřídit takřka papírově. Velmi stručný návod je uveden na adrese https://info.eidentita.cz/ups/
Prakticky to znamená vyplnit registrační formulář a aktivovat prostředek NIA ID. Registrační formulář není složitý, vyplnit ho zvládne každý. Možnosti aktivace jsou tři:
1. eObčankou,
2. datovou schránkou fyzické osoby nepodnikatele, nebo
3. prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy CzechPoint.
První variantu přeskočím, protože pokud máte eObčanku, tak je vhodné ji používat jako přístupový prostředek do eidentity, aniž si zřídíte NIA ID.
K druhé variantě jen poznámka. Ne, opravdu se to nedá aktivovat datovou schránkou daňového poradce. Ani datovou schránkou podnikající fyzické osoby. A už vůbec ne datovou schránkou právnické osoby. Musíte mít „soukromou“ datovou schránku.
Třetí varianta je s nutnou návštěvou CzechPointu. Pokud budete postupovat dle návodu, tak to není nic složitého. Možná největší překážkou bude úředník či pošťák. Ale varianta méně schopného státního úředníka není pro naši profesi ničím překvapujícím.

eObčanka
Pokud máte občanský průkaz vydaný po 1. 7. 2018, tak obsahuje čip. Pokud máte čip aktivovaný, tak jej můžete hned využívat. Tedy za podmínky, že si pamatujete IOK (identifikační osobní kód) a máte čtečku. Pokud nemáte čip aktivovaný, tak budete muset na úřad. Konkrétně na jakékoliv pracoviště osobních dokladů obce s rozšířenou působností. Tam si aktivujete čip a nastavíte IOK. Čtečky eObčanek lze pořídit na každém e-shopu s elektronikou. Zajímavou, a hlavně minimalistickou variantou je čtečka iD+, kterou v České republice distribuuje společnost xTel s.r.o. Pro používání eObčanek ještě budete potřebovat nainstalovat program eObčanka, který je ke stažení na stránkách eidentity.

Mobilní klíč eGovermentu
Daňoví poradci, kteří mají chytrý telefon, mohou si zřídit přístup do eidentity „ze židle“.
Do mobilního telefonu si nainstalujte „Mobilní klíč eGovernmentu“. Aplikace je zajištěna PINem, heslem nebo obrázkem. Při prvním spuštění aplikace budete muset nastavit zabezpečení aplikace. U telefonů, které mají možnost používat zabezpečení otiskem prstů, se následně dá zvolit i přihlášení otiskem prstů do této aplikace.
Dalším krokem je spárování telefonu a Vaší datové schránky. Přihlaste se do Vaší datové schránky na webu https://www.mojedatovaschranka.cz. V nastavení v možnosti přihlášení aktivujete přihlášení mobilním klíčem. Fakticky aplikací v telefonu načtete QR kód, odsouhlasíte zobrazený kód v telefonu i v počítači a je to. Jenom si dejte pozor, abyste si tím nezablokovali přístup do datové schránky prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Určitě nemusím pro daňové poradce připomínat známou poučku: „dvakrát čti a pak teprve klikej myší“.
Posledním krokem je v nastavení datové schránky v nabídce informace o schránce vybrat Zřízení identity v Národním bodu.
Pokud však eidentitu již máte vytvořenu s jiným přístupovým prostředkem, tak musíte Mobilní klíč přiřadit naopak v eidentitě.

Další způsoby přihlášení vyžadují interakci se soukromými subjekty. Snad jen bankovní identita má šanci na masové rozšíření.

Pokud máte zaměstnance, jejichž náplní práce je stahování výpisů z ESM, tak je nemůžete nutit k založení eidentity. Možná se najdou daňový poradci, kteří budou mít s eidentitou problém, ale to pak nebudou moci plnit své povinnosti. Každý musí zvážit, zda eidentitu chce mít, či nikoliv.

1. června 2021 nenabude účinnosti jen zákon o evidenci skutečných majitelů, ale i významná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). V něm bude nový § 15a, který ukládá povinným osobám oznamovat nesrovnalosti v ESM. V první fázi bude nutné upozornit klienta. V rámci upozornění daňový poradce uvede, v čem nesrovnalost spatřuje a případně umožní klientovi se k této nesrovnalosti vyjádřit.
Pokud klient nesrovnalost nevyvrátí ani neodstraní, musí daňový poradce oznámit nesrovnalost soudu. Soud následně bude rozhodovat o nesrovnalostech dle §§ 42 až 51 ZoESM.
Nesrovnalostní stav je, když platné údaje nebo údaje, které byly z evidence skutečných majitelů vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, neodpovídají nebo neodpovídaly skutečnému stavu, nebo stav, kdy v evidenci skutečných majitelů nejsou zapsány žádné údaje. Upozorňovat a oznamovat se bude tak jakákoliv nesrovnalost. A to i marginální. Např. pokud bude v ESM zapsaný podíl skutečného majitele na společnosti ve výši 70 %, ale ve skutečnosti to bude 71 %, tak se bude jednat o nesrovnalost, na kterou bude třeba upozornit klienta a případně ji oznámit soudu. Pokud by daňový poradce na takovou nesrovnalost neupozornil klienta, tak se vystavuje hrozbě udělení pokuty až do výše 100 tis. Kč. A pokud by tuto nesrovnalost neoznámil soudu (pokud ji klient nevyvrátí ani neodstraní), tak se vystavuje hrozbě vystavení pokuty až do výše 1 mil. Kč.
Z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby daňoví poradci už nyní prověřili ESM svých klientů a doporučili jim případné úpravy v ESM.

Ještě je třeba zmínit, že někteří klienti mají na úpravu údajů v ESM čas až do 30. listopadu 2021. Zákon dává šestiměsíční přechodné období obchodním korporacím, které vznikly před 1. lednem 2018 a zapsaly skutečného majitele do 1. ledna 2019, nebo vznikly od 1. ledna 2018 a zapsaly skutečného majitele do 15 dnů od vzniku, aby upravily zápis v ESM dle nového zákona. Ovšem daňový poradce musí nesrovnalosti řešit při první identifikaci nebo kontrole klienta. Může se tak stát, že klient bude mít v plánu údaje v ESM upravit, ale daňový poradce, aby splnil své povinnosti, mu bude muset zaslat upozornění na nesrovnalost. A klient bude muset daňovému poradci oznámit, že plánuje nesrovnalost opravit v zákonem stanovené lhůtě. Pokud by klient neodpověděl, tak by poradce musel oznámit nesrovnalost soudu.
Nesrovnalostí je i nesprávný a již vymazaný údaj z ESM.

Vzhledem k tomu, že se mění definice skutečného majitele, tak některé společnosti budou muset zápis v ESM upravit. Naopak může nastat situace, že v současné době klient nemá správný zápis v ESM, respektive ho nemá žádný zápis v ESM, ale 1. červnu 2021 bude mít zápis správný. To se bude týkat především společností s ručením omezeným, které mají jako společníky fyzické osoby a které doposud neprovedli zápis v ESM. Automatický průpis, který se poprvé spustí 1. června a všechny společníky s podílem vyšším než 25 % automaticky zapíše do ESM. Naopak některé společnosti, které řádně plnily povinnosti týkající se ESM, budou muset svůj zápis upravit. Např. se může jednat o českou společnost, která má zahraniční mateřskou společnost, která je obchodována na burze (nemá žádného vlastníka s vyšším než 25% podílem). Tato česká společnost má v současné době zapsané v ESM (správně) členy svého statutárního orgánu. Po 1. červnu bude muset zapsat do ESM členy statutárního orgánu zahraniční mateřské společnosti. Například český Amazon bude muset vymazat své statutární orgány z ESM a na místo nich zapsat mimo jiné Jeffa Bezose a ostatní členy statutárního orgánu Amazon.com, Inc.

Ze zkušeností z minulé doby (např. s elektronickými dálničními známkami, nebo jednotnou jízdenku) nelze počítat s tím, že vše se 1. června rozběhne bez komplikací. Všechny právnické osoby by měly ověřit, zda po 1. červnu mají správný zápis v ESM. Daňoví poradci to prověří při první identifikaci nebo kontrole klienta.

Za nesprávné údaje budou hrozit sankce až do výše 500 000 Kč, ale i další následky.
Pokud obchodní korporace nemá zapsaného skutečného majitele, nesmí vyplatit podíl na zisku skutečnému majiteli, ani právnické osobě nebo právnímu uspořádání, která má stejného skutečného majitele. Podíl na zisku nelze vyplatit ani právnické osobě, která nemá zapsaného skutečného majitele. Nezapsaný skutečný majitel nesmí vykonávat hlasovací práva při rozhodování na valné hromadě (členské schůzi).

Období od 1. září 2021
Přestane fungovat JIOO. Daňoví poradci, kteří nebudou mít zřízenu eidentitu, nebudou moci přistupovat ke všem údajům evidovaným v ESM. Ještě do konce listopadu budou moci některé právnické osoby upravit své údaje v ESM. 1. prosince 2021 již všechny údaje obchodních korporací v ESM musí být správné. Ostatní evidující osoby, které mají zapsaného skutečného majitele před 1. červnem 2021 a které vlivem změny zákona musí údaj o skutečném majiteli upravit, tak mají roční dobu na provedení této úpravy (tedy až do 1. června 2022).

Článek byl publikován jako aktualita na interním webu Komory daňových poradců ČR.

Share Button