Pomůcka pro stanovení správnosti vykázání pohledávek a dluhů

Tato pomůcka slouží ke stanovení správnosti vykázání pohledávek a dluhů v rozvaze.

Při rozhodování (odpověď ano / ne) se postupuje od základní úrovně. V případě odpovědi ano se postupuje k další úrovni, dokud na nejnižší úrovni nezjistíme označení řádku aktiv nebo pasiv.

Příklad: poskytnutá bezúročná půjčka zaměstnanci se splatností nad 1 rok – postup – 1. Dlouhodobé – ano -> 1.1. Úročené – ne -> 1.2. Neúročené – ano -> 1.2.1. Z obchodních vztahů – ne -> 1.2.2. Poskytnuté zálohy – ne -> 1.2.3. Ostatní – ano -> 1.2.3.1. Za ovládanou osobou, ovládající osobou nebo ovládanou osobou stejnou ovládající osobou – ne -> 1.2.3.2. Za osobou v podstatném vlivu – ne -> 1.2.3.3. Za společníky – ne -> 1.2.3.4. Za ostatními osobami – ano -> C.II.1.5.4.

Na stejné úrovni může v některých výjimečných případech dojít k možnosti přiřadit pohledávku nebo dluh do dvou či více položek. Pak je nutné prostudovat zákon o účetnictví, vyhlášku 500/2002 Sb., ČÚS č. 017 a řídit se ustanovením § 7 odst. 2 zákona účetnictví (věrné zobrazení).

Správnost vykázání pohledávek

 1. Dlouhodobé (splatnost nad 1 rok)
  1. Úročené (či s obdobným výnosem)
   1. Za ovládanou osobou, ovládající osobou nebo ovládanou osobou stejnou ovládající osobou – B.III.2.
   2. Za osobou v podstatném vlivu – B.III.4.
   3. Za ostatními osobami (včetně zaměstnanců) – B.III.6.
  2. Neúročené
   1. Z obchodních vztahů – C.II.1.1.
   2. Poskytnuté zálohy
    1. Na dlouhodobý nehmotný majetek – B.I.5.1.
    2. Na dlouhodobý hmotný majetek – B.II.5.1.
    3. Na dlouhodobý finanční majetek – B.III.7.2.
    4. Na zásoby – C.I.5.
    5. Ostatní – C.II.1.5.2.
   3. Ostatní
    1. Za ovládanou osobou, ovládající osobou nebo ovládanou osobou stejnou ovládající osobou – C.II.1.2.
    2. Za osobou v podstatném vlivu – C.II.1.3.
    3. Za společníky – C.II.1.5.1.
    4. Za ostatními osobami (včetně zaměstnanců) – C.II.1.5.4.
 2. Krátkodobé (splatnost do 1 roku)
  1. Z obchodních vztahů – C.II.2.1.
  2. Poskytnuté zálohy
   1. Na dlouhodobý nehmotný majetek – B.I.5.1.
   2. Na dlouhodobý hmotný majetek – B.II.5.1.
   3. Na dlouhodobý finanční majetek – B.III.7.2.
   4. Na zásoby – C.I.5.
   5. Ostatní – C.III.2.4.4.
  3. Ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění C.II.2.4.2.
  4. Z titulu daní a uhrazených daňových záloh C.II.2.4.3.
  5. Z titulu použití dotace k úhradě nákladů C.II.2.4.3.
  6. Z titulu nezpochybnitelného nároku na dotaci C.II.2.4.6.
  7. Ostatní
   1. Za ovládanou osobou, ovládající osobou nebo ovládanou osobou stejnou ovládající osobou – C.II.2.2.
   2. Za osobou v podstatném vlivu – C.II.2.3.
   3. Za společníky – C.II.2.4.1.
   4. Za ostatními osobami (včetně zaměstnanců) – C.II.2.4.6.

Speciální položky:
Odložená daňová pohledávka (nejedná se o pohledávku dle NOZ) – vždy jen dlouhodobá – C.II.1.4.
Dohadné účty aktivní (nejedná se o pohledávku dle NOZ) – rozdělujeme na dlouhodobé (C.II.1.5.3.) a krátkodobé (C.II.2.4.5.) dle předpokládané doby splatnosti
Příjmy příštích období (jedná se sice o pohledávku dle NOZ, ale nevykazuje se v pohledávkách) – dlouhodobé i krátkodobé se vykazují na řádku C.II.3.3. nebo D.3.
Dluhové cenné papíry – rozdělujeme na dlouhodobé (B.III.5.) a krátkodobé (C.III.2.) dle doby splatnosti

Správnost vykázání dluhů

 1. Dlouhodobé
  1. Vydané dluhopisy
   1. Vyměnitelné dluhopisy – C.I.1.1.
   2. Ostatní dluhopisy – C.I.1.2.
  2. Směnky k úhradě – C.I.5.
  3. Z obchodních vztahů – C.I.4.
  4. Přijaté zálohy – C.I.3.
  5. Ostatní
   1. Vůči úvěrovým institucím – C.I.2.
   2. Vůči ovládané osobě, ovládající osobě nebo ovládané osobě stejnou ovládající osobou – C.I.6.
   3. Vůči osobě v podstatném vlivu – C.I.7.
   4. Vůči společníkům – C.I.9.1.
   5. Vůči ostatním osobám – C.I.9.3.
 2. Krátkodobé
  1. Vydané dluhopisy
   1. Vyměnitelné dluhopisy – C.II.1.1.
   2. Ostatní dluhopisy – C.II.1.2.
  2. Směnky k úhradě – C.II.5.
  3. Z obchodních vztahů – C.II.4.
  4. Přijaté zálohy – C.II.3.
  5. Ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění C.II.8.4.
  6. Z titulu daní a dotací C.II.8.5.
  7. Krátkodobé finanční výpomoci C.II.8.2.
  8. Ostatní
   1. Vůči úvěrovým institucím – C.II.2.
   2. Vůči ovládané osobě, ovládající osobě nebo ovládané osobě stejnou ovládající osobou – C.II.6.
   3. Vůči osobě v podstatném vlivu – C.II.7.
   4. Vůči společníkům – C.II.8.1.
   5. Vůči zaměstnancům – C.II.8.3.
   6. Vůči ostatním osobám – C.II.8.7.

Speciální položky:
Rezervy (nejedná se o dluh dle NOZ) – rozdělujeme na důchody a podobné závazky (B.1.), na daň z příjmů (B.2.), podle zvláštních předpisů (B.3.) a ostatní (B.4.)
Odložený daňový závazek (nejedná se o dluh dle NOZ) – vždy jen dlouhodobý – C.I.8.
Dohadné účty pasivní (nejedná se o dluh dle NOZ) – rozdělujeme na dlouhodobé (C.I.9.2.) a krátkodobé (C.II.8.6.) dle předpokládané doby splatnosti
Výdaje příštích období (jedná se sice o dluh dle NOZ, ale nevykazuje se v závazcích) – dlouhodobé i krátkodobé se vykazují na řádku C.III.1. nebo D.1.

Článek nebyl jinde publikován.

Share Button