Jak se (ne)povedl úplný lockdown

Jsem daňovým poradcem zvyklým všechny právní předpisy číst několikrát, rozebírat je, přemýšlet o nich, každou větu zkoumat v souvislostech s jinými právními předpisy. To samé jsem udělal s nejnovějšími usneseními vlády.

Po tiskové konferenci se zdálo vše jasné. Moje představa byla jasná. Protože se posledních pár let pohybuji na rozhraní okresů Pardubice a Hradec Králové, tak jsem si hned představil jednoduchou situaci vztahující se k této „hraniční čáře“.

Představil jsem si Mařku, která bydlí v Opatovicích nad Labem (okres Pardubice) a pracuje v jednom z hypermarketů v Hradci Králové – Březhradu (okres Hradec Králové). Pěší vzdálenost je 2,8 km. Ani ne tři čtvrtě hodiny chůze. Do práce může chodit, jenom musí mít od zaměstnavatele vyplněnou bumážku. Pro mladší generace je třeba pojem bumážka vysvětlit. Bumážka je zdrobnělina ruského bumaga, což v překladu znamená papír. V ruském prostředí to byla úřední listina opravňující ke vstupu nebo cestování. Stačilo milicionáři ukázat bumážku a on zasalutoval a umožnil průchod. Ale zpět k Mařce. Ta sice pracuje v hypermarketu s jídlem, ale nesmí tam nakoupit. Přece jenom na nákupy může jen ve svém domovském okrese. Takže až přijde domů, tak v lepším případě skočí do auta, v horším případě hupsne do vlaku, a pojede do Pardubic na nákup. Přišlo mi to sice zvrácené, ale jasné.

A pak jsem začal číst Usnesení vlády č. 216. A nestačil jsem se divit. Začal jsem od konce, tedy pohybu v nočních hodinách. Dle článku III. bodu 1. písm. a), b) a g) je možné mezi 21 hodinou a 5 hodinou cestovat do zaměstnání, vykonávat povolání a cestovat zpět domů v rámci pobytu a pohybu na území okresu (zřejmě domovského).

Konkrétně celé ustanovení zní takto:
Vláda nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy
1. zákaz volného pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
b) výkonu povolání,
g) cest zpět do místa svého bydliště,

Takže pokud by Mařka v noci chodila hlídat na vrátnici nedalekého Agrodružstva (v okrese Pardubice), tak může. A dokonce bez bumážky. Ta v případě této výjimky není nutná – viz článek IV.

Jako další věc mě zajímalo, jestli Mařka může jít do Agrodružstva uklízet přes den. Začetl jsem se do článku III. bodu 2. a hned následně do článku II. Ustanovení článku III. bodu 2. zní:
Vláda nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy
2. pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou
a) případů uvedených v bodě II,
b) nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb v nezbytně nutném počtu osob,
c) cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště,
d) pobytu ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu a případného pohybu těchto osob za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích pouze na území obce, ve které se nachází tento rekreační objekt,
e) účasti na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, v počtu ne vyšším než 15 osob, nebo návštěvy hřbitova

Protože jsem zde nenašel výjimku pro cestu do zaměstnání a provádění výkonu povolání, tak jsem hledal v článku II:
Vláda stanovuje ze zákazů podle bodu I tyto výjimky:
1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,
6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, 7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
8. účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX,
9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených v bodu X,
10. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,
11. cesta za účelem vycestování z České republiky;

Cesta do zaměstnání je ve výjimkách hned v bodu 1., ale výkon povolání je omezen jen na veterináře, řidiče zásobování, veřejné hromadné dopravy, policisty, hasiče, zdravotníky. Ale rozhodně tam nejsou uklízečky. Takže Mařka sice do Agrodružstva může jít, ale přes den tam uklízet nesmí. Ovšem její kamarádka veterinářka pracovat může. Ale musí mít bumážku.

Začínal jsem mít zlé tušení, zda vůbec může Mařka do své hlavní práce, tedy do hypermarketu. Začetl jsem se do článku I.:
Vláda I. zakazuje
1. všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,
2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště,

Z tohoto zákazu jsou výjimky uvedeny v článku II., který je uveden výše. Výkon povolání prodavačky tam není. Takže Mařka sice může cestovat do zaměstnání, ale vykonávat povolání prodavačky nemůže.

Na internetu jsem četl spoustu rozhořčených příspěvků, že lockdown se nepovedl. Že je jenom polovičatý. Ale když si přečtu Usnesení vlády, tak kromě nočních šichet je lockdown úplný. Nebo vy si snad myslíte, že v pondělí můžete vykonávat své povolání? Tedy pokud nemáte jedno z vyvolených povolání uvedených v článku II bodu 5.

Článek nebyl jinde publikován.

Share Button