Pickey a daně

Mám klienta, který má příjmy z publikování článků na Pickey.cz. Sice přímo na Pickey najdete článek o zdaňování, ale spousta podstatných věcí v něm není uvedena. Dovoluji si tedy stručně popsat povinnosti při publikování článků na Pickey.

Předně je nutné napsat, že Pickey nejsou noviny, časopis, rozhlas ani televize. Takže z autorských honorářů nesráží srážkovou daň dle § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů. Autor článků musí zdaňovat své příjmy sám.

Právní postavení autora
Autor článků na Pickey (dále jen „autor“) je podnikatel ve smyslu občanského zákoníku. Autor podniká dle autorského zákona.
Jedná se o tzv. svobodné povolání, které není regulováno žádným regulátorem. Autor není živnostníkem, takže se nemusí registrovat na živnostenském úřadu, ani nemusí skládat speciální zkoušku u profesní komory (jako např. advokáti či daňoví poradci). Prostě je podnikatelem bez regulátora. To mimo jiné znamená, že nedostane IČO (tedy pokud jej nemá z jiné formy podnikání např. ze živnosti). A byť je podnikatelem, tak mu ani nebude zřízena automaticky datová schránka podnikající fyzické osoby (protože nemá IČO).
Pro účely zdravotního pojištění a sociálního pojištění (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) je autor považován za osobu samostatně výdělečně činnou.
Pro účely daně z příjmů je autor poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, který se musí registrovat.

Registrace
Pokud autor již vykonává jiné podnikání a je registrován u správce daně, zdravotní pojišťovny a orgánu sociálního zabezpečení (PSSZ, MSSZ, OSSZ), tak nic dalšího v oblasti registrace nedělá.
Pokud autor registrován není (nepodniká), tak se musí registrovat.
Registraci k dani z příjmů fyzických osob u správce daně musí provést od 15 dnů ode dne, ve kterém
a) započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo
b) přijal příjem ze samostatné činnosti.
Podobné je to u zdravotní pojišťovny a orgánu sociálního zabezpečení. Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti zdravotní pojišťovně se provádí nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost autor zahájil. Lhůta pro oznámení orgánu sociálního zabezpečení je 15 dnů.
O okamžiku zahájení podnikání u autora by se dalo dlouze polemizovat. Ale státní orgány obecně termín registrace moc nezkoumají a jsou rády, že podnikatel jim zahájení podnikání oznámil. Každopádně okamžik obdržení prvního příjmu je ten nejzazší termín, kdy začínají běžet výše uvedené lhůty pro registraci.
Pro registraci u správce daně se použije formulář Přihláška k registraci pro fyzické osoby. Pro registraci u orgánu sociálního zabezpečení se použije formulář Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti. U zdravotních pojišťoven je to poněkud složitější, protože každá zdravotní pojišťovna to má jinak. VZP pro tento účel používá formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce. Ale třeba u ČPZP pro tento účel nemají žádný formulář a budete muset sepsat dopis. Doporučuji do dopisu sepsat všechny údaje, které má VZP ve svém formuláři.
Při registraci je vhodné uvést, že autor nemá IČO, a že z autorských honorářů mu není srážena srážková daň. Protože by se mohlo stát, že si autor bude s úřadem nějakou dobu dopisovat a telefonovat, než jej registrují. Přece jenom autoři jsou pro státní orgány velmi okrajovou množinou podnikatelů. Nejlepší je, aby autor svěřil registraci do rukou daňového poradce.

Příjmy a výdaje
Jako každý jiný podnikatel i autor musí vést evidenci příjmů případně daňovou evidenci.
Uplatňování výdajů může být dvojího typu:
a) skutečné výdaje (pak vede daňovou evidenci),
b) paušální výdaje ve výši 40 % příjmů (pak vede evidenci příjmů).
Co jsou pro autora příjmy a co výdaje? Ač to může být s podivem, tak samotné Pickey autorovi nepřináší jen příjmy, ale i výdaje. Autorský příjem je celá částka uhrazená třetí osobou za možnost číst články. Výdajem je pak poplatek stržený dle ceníku Pickey (čili 15 nebo 20 %). Rozdíl mezi autorskými příjmy a poplatky autorovi Pickey zašle na účet pátý den druhého měsíce následujícího po měsíci úhrady třetí osobou. V tento den bude proveden i zápočet autorských příjmů a poplatků. Například v měsíci červenci autor získá autorské příjmy ve výši 1 000 Kč a poplatky ve výši 175 Kč. Dne 5. září Pickey zašle částku rozdílu, tedy 825 Kč, na účet autora a současně provede vzájemný zápočet 175 Kč mezi autorskými příjmy a poplatky.
To znamená, že 5. září budete mít:
1. příjmy
a) z příchozí platby v bance 825 Kč
b) ze zápočtu 175 Kč,
2. výdaje ze zápočtu 175 Kč.
Pokud autor vede daňovou evidenci, tak zisk (rozdíl mez příjmy a výdaji) bude 825 Kč, i kdyby opomněl evidovat zápočet, ale pro účely uplatňování výdajů paušálem z příjmů to jedno není. V evidenci příjmů musí být uvedena částka 1 000 Kč (825 + 175 Kč). Základ daně bude 600 Kč (1000 – 0,4*1000). Pokud by autor v evidenci příjmů uvedl částku 825 Kč a základ daně by uvedl jen 495 Kč (825 – 0,4*825), tak by měl chybu a správce daně by mu chybějící daň doměřil.
Pokud se autor rozhodne evidovat skutečné výdaje, tak nesmí opomenout, že takové výdaje musí být výlučně na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Takže např. výdaj za připojení k internetu pro celou domácnost není v plné výši daňový výdaj autora. Protože internet používá i k něčemu jinému, než jen publikování článků na Pickey. Stejné to bude s počítačem. Cesta „do podnikání nacpu cokoliv“ nemusí skončit dobře.
Na konci roku musí autor mít součet všech příjmů a pokud vede daňovou evidenci, tak i všech výdajů za celý kalendářní rok.

Daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a orgán sociálního zabezpečení
Pokud autor byl doposud jen zaměstnán, tak mu „daně“ nemůže zpracovat zaměstnavatel. Autor v zaměstnání může podepsat Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na budoucí rok, ale nesmí podepsat Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Naopak zaměstnavatele požádá o vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, které poslouží pro vyplnění daňového přiznání a současně se k daňovému přiznání přikládá.
Daňové přiznání se vyplňuje do formuláře Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Kromě příjmů ze zaměstnání se do daňového přiznání píší i příjmy z podnikání – tedy zisk autora. Autor musí vyplnit přiznání včetně přílohy č. 1 k daňovému přiznání, která je určena právě pro příjmy z podnikání.
Kromě přiznání musí autor vyplnit i Přehled OSVČ (přehled o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné) pro zdravotní pojišťovnu a Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro orgán sociálního zabezpečení. Vyplnění těchto formulářů není úplně hračka, takže opět doporučuji kontaktovat daňového poradce, aby Vám daňové přiznání a přehledy, včetně souvisejících evidencí zpracoval.

Nepřiznání příjmů z Pickey
Po přečtení tohoto článku se mnoho autorů zeptá, zda své příjmy nemá před finančním úřadem „zatlouct“. Tedy nikam se neregistrovat a žádné příjmy nezdaňovat. To bych nikomu nedoporučoval. Finanční úřad má možnost kdykoliv požádat Pickey o seznam autorů a jím vyplacené autorských honorářů a porovnat je s podanými (nebo nepodanými) přiznáními autorů. Podobně jako před lety finanční správa si vyžádala údaje od Airbnb nebo Uberu.

Share Button