Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém je provozován dle § 21 odst. 6 písm. b) AML zákona a dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení o porušení povinností dle AML zákona a další oznámení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů lze podat následovně:

  • prostřednictvím e-mailu: pavel@rihovi.eu
  • telefonicky: +420 604 479 554
  • osobně panu Ing. Pavlu Říhovi po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě

Oznámení je oprávněn učinit pouze zaměstnanec a osoba, která je pro pana Ing. Pavla Říhu činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, a to i anonymně.

Je zajištěna ochranu totožnosti oznamovatele a ochrana před případnými odvetnými opatřeními vedenými vůči oznamovateli a dalším osobám, kterým tato ochrana náleží podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Ochrana před odvetným opatřením ale nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích. Podáním vědomě nepravdivého oznámení se taková osoba dopustí přestupku, za nějž lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Oznamovatel bere na vědomí, že Ing. Pavel Říha bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje oznamovatele uvedené v jeho oznámení. Právním důvodem zpracování osobních údajů je plnění zákonem stanovené povinnosti.

Oznámení o porušení povinností dle AML zákona a oznámení o porušení zákona o ochraně oznamovatelů je možné podat Komoře daňových poradců České republiky (pokud Ing. Pavel Říha vystupuje v postavení daňového poradce), nebo Finančnímu analytickému úřadu (pokud Ing. Pavel Říha vystupuje v postavení účetního poradce). Toto oznámení nelze podat Ministerstvu spravedlnosti.

Ostatní oznámení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů, které se netýká porušení povinností dle AML zákona nebo zákona o ochraně oznamovatelů, je možné podat Ministerstvu spravedlnosti.

Share Button